Browse

Browse

Browse

Detailed Information

2020/21 KSP (МЭДЛЭГ ХУВААЛЦАХ ХӨТӨЛБӨР) :МОНГОЛ УЛСАД УХААЛАГ ЛОГИСТИК, ТЭЭВРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ СТРАТЕГИ

Title 
2020/21 KSP (МЭДЛЭГ ХУВААЛЦАХ ХӨТӨЛБӨР) :МОНГОЛ УЛСАД УХААЛАГ ЛОГИСТИК, ТЭЭВРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ СТРАТЕГИ
Corporate Author 
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 개발협력실
Issue Date 
2022
Publisher 
기획재정부, KOTRA (대한무역투자진흥공사)
Series/Report No. 
KOTRA자료; 22-039
Table Of Contents 
бүлэг 1. МОНГОЛ УЛСЫН ЛОГИСТИКИЙН САЛБАРЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
1. Ерөнхий төлөв байдал
1.1. Хүн амын суурьшил
1.2. Монгол улсын эдийн засаг ба гадаад худалдааны өнөөгийн байдал·
1.3. Монгол улсын аж үйлдвэрийн бүтэц
1.4. Логистикийн салбарын цар хүрээ, өнөөгийн байдал
1.5. Борлуулалтын ба цахим худалдааны зах зээл
1.6. Газарзүйн орчин: Төв Азийн бүс нутгийн эдийн засгийн хамтын ажиллагаа- CAREC
2. Логистик хариуцсан байгууллага ба хуулийн тогтолцоо
2.1. Логистикийн салбар хариуцсан ЗГ-ын байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт
2.2. Логистикийн хуулийн тогтолцоо
3. Үндэсний хөгжлийн төлөвлөгөө, аж үйлдвэрийг хөгжүүлэх бодлого
3.1. Аж үйлдвэрлэлийн бодлого
3.2. Алсын хараа 2050 (2020.05)
3.3. Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030 (2016)
3.4. Ухаалаг тээврийн системийн төлөвлөлт - NSTSDP
3.5. Бодлогын үр дагавар
4. Логистикийн дэд бүтцийн дүн шинжилгээ
4.1. Төмөр зам
4.2. Автозам
4.3. Агаарын тээвэр
5. Логистикийн процессын дүн шинжилгээ
5.1. Гаалийн бүрдүүлэлтийн үйл явц ба түшиц бааз
5.2. Дэд бүтцийг сайжруулах томоохон төсөл: Хил нэвтрэх цэгийн логистикийн процессын үр ашгийг дээшлүүлэх
5.3. Логистикийн процесст хийх дүн шинжилгээ: Импортын ачаа

бүлэг 2. БНСУ-ЫН ЛОГИСТИКИЙН САЛБАР БА БОДЛОГО
1. Ерөнхий байдал
1.1. Логистикийн хуулийн тогтолцоо
1.2. Логистикийн бодлогын тулгуур хууль
1.3. Ахуйн логистик үйлчилгээний салбарын хөгжлийн тухай хууль
2. Логистикийн дэд бүтэц ба аж үйлдвэрийн бодлого
2.1. Үндэсний логистикийн бодлогын ойлголт
2.2. Үндэсний логистикийн мастер төлөвлөгөө
2.3. Логистик байгууламжийн цогц төлөвлөгөө
2.4. Төмөр замын дэд бүтцийг хөгжүүлэх төлөвлөгөө
2.5. Автозамын дэд бүтцийг хөгжүүлэх төлөвлөгөө
2.6. Агаарын тээврийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх төлөвлөгөө
2.7. Боомтын дэд бүтцийг хөгжүүлэх төлөвлөгөө
2.8. Тээврийн дэд бүтцийн цогц төлөвлөгөө
3. БНСУ-ын тээвэр, логистикийн дэд бүтцийн өнөөгийн байдал
3.1. Төмөр замын сүлжээний дэд бүтэц
3.2. Төмөр замын логистик байгууламж
3.3. Авто замын сүлжээний дэд бүтэц
3.4. Замын хажуугийн логистик байгууламж
3.5. Агаарын тээврийн сүлжээний дэд бүтэц
3.6. Агаарын тээврийн логистик байгууламж
3.7. Далайн боомтын дэд бүтцийн өнөөгийн байдал
4. Логистикийн салбарыг дэмжих систем
4.1. Логистикийн стандартчилал
4.2. Логистикийн цогц компанийг гэрчилгээжүүлэх систем
4.3. Логистикийн тэргүүлэх шинэ технологи тодорхойлох систем
4.4. Логистик менежерийн мэргэжлийн гэрчилгээжүүлэх систем
4.5. Үндэсний логистикийн мэдээллийн сүлжээ
4.6. Ухаалаг, нийтийн зориулалттай логистик төв байгуулах
4.7. Сөүл хотын томоохон цахим худалдааны ухаалаг логистикийн цогцолбор
4.8. Логистикийн салбарын инноваци, судалгаа хөгжил
4.9. Ахуйн логистикийн хөгжлийн төлөвлөгөө
4.10. Блокчейн гаалийн бүрдүүлэлтийн систем
4.11. Экспресс логистикийн төв
4.12. GDC глобал цахим худалдааны логистикийн төв
4.13. Хилийн чанад дахь хамтарсан логистикийн төв
5. Логистикийн салбарын дижиталчлагдах/ ухаалагжих үйл явц
5.1. “Нью Дил” шинэ хэлэлцээрийн Солонгос хувилбар
5.2. Ухаалаг логистикийн технологи, бизнесийн загвар

бүлэг 3. БОДЛОГЫН ҮР ДАГАВАР БА ЗӨВЛӨМЖ
1. Бодлогын чиг хандлагыг тодорхойлох
1.1. БНСУ-ын логистикийн салбарын хөгжилд үзүүлэх нөлөө
1.2. Монгол улсын логистикийн салбарын дотоод болон гадаад орчны судалгаа
1.3. Логистикийн салбарын хөгжлийн чиг хандлага
2. Монгол улсын логистикийн салбарыг хөгжүүлэх төлөвлөгөөний санал
2.1. Логистикийн салбарын хөгжлийн төлөвлөгөөний загвар
2.2. Стратегийн ач холбогдолтой тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлох
2.3. Ирээдүйд бий болох үр ашиг

бүлэг 4. ЛОГИСТИКИЙН СҮЛЖЭЭГ ОНОВЧЛОХ НЬ
1. Логистикийн оновчлолын арга болон жишээ тооцоолол
1.1. Логистикийн оновчлолын арга
1.2. Логистикийн оновчлолын жишээ
1.3. Логистикийн сүлжээг оновчлох нь
1.4. Логистикийн сүлжээний оновчлолыг ашигласан логистикийн
төвийн шинжилгээ

бүлэг 5. УХААЛАГ ЛОГИСТИКИЙН ТӨВ БАЙГУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИ
1. Ухаалаг логистикийн төвийн тойм
1.1. Ухаалаг логистикийн төвийн үзэл баримтлал
1.2. Уламжлалт логистикийн төвийг орчин үеийн логистикийн төв болгох арга
2. Ухаалаг логистикийн байгууламжийн жишээ судалгаа
2.1. Ухаалаг логистикийн төвийн жишээ
2.2. Ухаалаг логистикийн төвийн талаарх БНСУ-ын засгийн газрын бодлого
3. Ухаалаг логистикийн төвийг Монгол улсад шат дараатай хөгжүүлэх
3.1. Монгол улсад логистикийн төв байгуулах төлөвлөгөө
3.2. Монгол улсад ухаалаг логистикийн төвүүдийг байгуулах стратеги
3.3. Монголын логистикийн төвүүдийг ухаалаг болгон хөгжүүлэх арга
3.4. Монгол улсад ухаалаг логистикийн төвийн бодлого хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө
3.5. Монгол улсад ухаалаг логистикийн төвийг хөгжүүлэх зарчим
(Хамтарсан ухаалаг логистикийн төв)
3.6. Монгол улсад ухаалаг логистикийн төвийг нэвтрүүлэхэд анхаарах
(Хотын гүйцэтгэлийн Fulfillment төв)

бүлэг 6. ХУУРАЙ БООМТ (DRY PORT)-ЫН ШИНЖИЛГЭЭ
1. Дотоод боомтын тойм
1.1. Дотоод боомтын тухай ойлголт
1.2. Дотоод боомтын төрөл
2. Солонгос / Хилийн чанад дахь дотоод боомтыг хөгжүүлсэн жишээнүүд
2.1. Солонгосын дотоод боомтын хөгжлийн жишээ
2.2. Хилийн чанад дахь дотоод боомтыг хөгжүүлсэн жишээ

бүлэг 7. ЛОГИСТИКИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН БЭЛТГЭХ ТОГТОЛЦОО
1. БНСУ-ын логистикийн мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтын байгууллагуудын статус ба боловсролын хөтөлбөрүүд
1.1. БНСУ -ын логистиктой холбоотой зэрэг олгох сургалт
1.2. Солонгос дахь логистикийн богино хугацааны сургалт
1.3. БНСУ-ын логистикийн мэргэжилтний гэрчилгээ олгох систем
1.4. Гол дүгнэлт
2. Хилийн чанад дахь логистикийн мэргэжилтэн бэлтгэх институт, боловсролын хөтөлбөрүүдийн өнөөгийн байдал
2.1. MIT CTL (Center for Transportation & Logistics)
2.2. TLI-AP (The Logistics Institute-Asia Pacific)
2.3. Гол дүгнэлт
3. Монголын логистикийн мэргэжилтэн бэлтгэх тогтолцоог сайжруулах арга хэмжээ
3.1. Монгол улсын логистикийн мэргэжилтэн бэлтгэх хөтөлбөрийн судалгаа
3.2. Монгол логистикийн мэргэжилтэн бэлтгэх хөтөлбөрийг сайжруулах төлөвлөгөө

бүлэг 8. ТАСРАЛТГҮЙ ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ СИСТЕМИЙГ БИЙ БОЛГОХ
ISBN 
9791140202515
Citation 
K II/B-116/II-fa KS(M) 20/21, 319 p. ;
URI 
https://dl.kotra.or.kr/pyxis-api/2/digital-files/1f8fadcf-8ff5-4a0a-9d1b-efd338abd7f8
Language 
kor
Subject 
개발원조 - 몽골
경제협력 - 한국/몽골
물류산업 - 몽골
운송 - 몽골
국제개발협력사업
경제개발경험 공유사업 - Knowledge Sharing Program (KSP)
Appears in Collections
01. KOTRA자료 > 2022

qrcode

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.