Browse

Browse

Browse

Browsing "2022" by Title

Resultes 160-179 of 231

Item hits
K-FOOD 지식재산 침해현황 및 대응방안 연구 (디지털자료)
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 베이징무역관 IP-DESK
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2022
K-스튜디오 디지털 콘텐츠 제작가이드
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 바이코리아센터
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2022
KOTRA 2021 GLOBAL CSR+ESG 성과보고서 = KOTRA 2021 Global CSR+ESG Performance Report
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 개발협력실
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2022
KOTRA 60년사
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 총무팀 60년사TF
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2022
KOTRA 서비스 가이드북
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 고객서비스팀
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2022
Năm 2020/2021 KSP-KOTRA: Dự án xây dựng và hỗ trợ kế hoạch cải thiện vận hành hệ thống hóa đơn thuế điện tử (e-Invoice) tại Việt Nam.
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 개발협력실
기획재정부, KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2022
SEOUL FOOD 2022 서울국제식품산업대전 결과보고서
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 전략전시팀
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2022
[Summary] Environmental Policy Trends in 2Q 2022 (디지털자료)
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 투자종합상담실
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2022
[Summary] Environmental Policy Trends in 3Q 2022 (디지털자료)
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 투자종합상담실
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2022
국내복귀기업 지원제도 가이드북
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 유턴지원팀
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2022
글로벌 프랜차이즈 해외진출 전략보고서 : 인도
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 서비스소비재실
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2022
나는 외투기업에서 일한다 2
KOTRA (대한무역투자진흥공사) Invest KOREA 외투기업채용지원팀
KOTRA (대한무역투자진흥공사) Invest KOREA
2022
도전하는 코트라人 이야기 :해가 지지 않는 KOTRA
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 총무팀 60년사TF
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2022
러시아 지식재산권 종합 가이드
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 모스크바무역관
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2022
멕시코 투자실무가이드 (디지털자료)
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 투자MnA팀
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2022
미국 지식재산권 이슈 및 사례: 2021 뉴욕 IP-DESK 발간 뉴스레터 모음
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 뉴욕 무역관 IP-DESK
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2022
미국 지식재산권 이슈 및 사례: 2022 뉴욕 IP-DESK 발간 뉴스레터 모음
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 뉴욕 무역관 IP-DESK
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2023
미국의 對러시아 수출통제 조치 해설서 (디지털자료)
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 구미CIS팀
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2022
베트남 구조조정 가이드북
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 유턴지원팀
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2022
베트남 투자실무가이드 (디지털자료)
KOTRA (대한무역투자진흥공사) Invest KOREA 투자MnA팀
KOTRA (대한무역투자진흥공사) Invest KOREA
2022