Browse

Browse

Browse

Browsing "2022" by Title

Resultes 158-177 of 231

Item hits
Foreign Investment-Related Customs Regulations (디지털자료) :(Revision in 2022)
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 투자종합상담실
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2022
FTA해외활용지원센터 우수사례집 2022
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 통상지원팀
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2022
K-FOOD 지식재산 침해현황 및 대응방안 연구 (디지털자료)
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 베이징무역관 IP-DESK
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2022
K-스튜디오 디지털 콘텐츠 제작가이드
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 바이코리아센터
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2022
KOTRA 2021 GLOBAL CSR+ESG 성과보고서 = KOTRA 2021 Global CSR+ESG Performance Report
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 개발협력실
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2022
KOTRA 60년사
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 총무팀 60년사TF
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2022
KOTRA 서비스 가이드북
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 고객서비스팀
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2022
Năm 2020/2021 KSP-KOTRA: Dự án xây dựng và hỗ trợ kế hoạch cải thiện vận hành hệ thống hóa đơn thuế điện tử (e-Invoice) tại Việt Nam.
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 개발협력실
기획재정부, KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2022
SEOUL FOOD 2022 서울국제식품산업대전 결과보고서
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 전략전시팀
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2022
[Summary] Environmental Policy Trends in 2Q 2022 (디지털자료)
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 투자종합상담실
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2022
[Summary] Environmental Policy Trends in 3Q 2022 (디지털자료)
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 투자종합상담실
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2022
국내복귀기업 지원제도 가이드북
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 유턴지원팀
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2022
글로벌 프랜차이즈 해외진출 전략보고서 : 인도
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 서비스소비재실
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2022
나는 외투기업에서 일한다 2
KOTRA (대한무역투자진흥공사) Invest KOREA 외투기업채용지원팀
KOTRA (대한무역투자진흥공사) Invest KOREA
2022
도전하는 코트라人 이야기 :해가 지지 않는 KOTRA
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 총무팀 60년사TF
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2022
러시아 지식재산권 종합 가이드
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 모스크바무역관
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2022
멕시코 투자실무가이드 (디지털자료)
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 투자MnA팀
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2022
미국 지식재산권 이슈 및 사례: 2021 뉴욕 IP-DESK 발간 뉴스레터 모음
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 뉴욕 무역관 IP-DESK
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2022
미국 지식재산권 이슈 및 사례: 2022 뉴욕 IP-DESK 발간 뉴스레터 모음
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 뉴욕 무역관 IP-DESK
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2023
미국의 對러시아 수출통제 조치 해설서 (디지털자료)
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 구미CIS팀
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2022