Browse

Browse

Browse

Browsing by Issue Date

Resultes 201-220 of 10929

Item hits
미국 지식재산권 이슈 및 사례: 2022 뉴욕 IP-DESK 발간 뉴스레터 모음
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 뉴욕 무역관 IP-DESK
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2023
2021/22 KSP Policy Consultation Report Paraguay (디지털자료) :Strengthening the Automotive Industrial Policy
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 개발협력실
Ministry of Strategy and Finance of Korea, KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2023
2021/22 KSP Policy Consultation Report Paraguay :Fortalecimiento de la Política Industrial Automotriz
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 개발협력실
Ministry of Strategy and Finance of Korea, KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2023
2021/22 KSP Policy Consultation Report Vietnam :Báo cáo tổng kết dự án tư vấn chính sách thúc đẩy phát triển Logistics khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long và Thành Phố Cần thơ
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 개발협력실
기획재정부, KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2023
2021/22 KSP Policy Consultation Report Mongolian :Алтанбулаг Тээвэр Логистикийн төвийн ТЭЗҮ-ийн эцсийн тайлан
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 개발협력실
Ministry of Strategy and Finance of Korea, KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2023
2021/22 KSP Policy Consultation Report Vietnam (디지털자료) :Investing into Logistics Statement in Can Tho City
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 개발협력실
Ministry of Strategy and Finance of Korea, KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2023
2021/22 KSP Policy Consultation Report Mexico :Mejora de la Red de Transporte Público y Agregación del Sistema de Transporte Integrado en la Ciudad de México
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 개발협력실
Ministry of Strategy and Finance of Korea, KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2023
2021/22 KSP Policy Consultation Report Mexico (디지털자료) :Improvement of Public Transport Network and the Aggregation of the Integrated Transport System in Mexico City
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 개발협력실
Ministry of Strategy and Finance of Korea, KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2023
우크라이나 사태 이후 러시아의 대외경제 현황 및 대안정책 분석 (디지털자료)
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 구미CIS팀
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2023
2021/22 KSP Policy Consultation Report Belarus (디지털자료) :Use of a Quality Management System in Accordance with the Requirements of ISO/IEC 17025-2017 in an Expert Organization
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 개발협력실
Ministry of Strategy and Finance of Korea, KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2023
외국인투자가이드 2023
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 투자종합상담실
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2023
外国人投資ガイド 2023 = Business in Korea
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 투자종합상담실
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2023
Business In Korea 2023
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 투자종합상담실
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2023
外商投资指南 2023 = Business in Korea
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 투자종합상담실
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2023
KOTRA 해외수주협의회 제42차 수요 포럼 : 국가별 해외프로젝트 진출 사례와 리스크 대응방안 (디지털자료)
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 인프라에너지산업팀
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2023
외국인투자 관련 환경정책동향 (2023년 1분기) (디지털자료)
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 투자종합상담실
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2023
Environmental Policy Trends in 1Q 2023 (디지털자료)
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 투자종합상담실
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2023
경제외교, 다시 도약하는 수출강국 대한민국 :경제외교 기업활용 성과사례집
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 경제협력지원팀
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2023
EU 배터리 규정 Q&A :알기 쉬운 EU 통상 정책 시리즈
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 브뤼셀무역관
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2023
최근 EU 경제 법안 설명회
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 구미CIS팀
KOTRA (대한무역투자진흥공사)
2023