Browse

Browse

Browse

Detailed Information

2021/22 KSP Policy Consultation Report Laos :ການລົງທຶນໃນຂະແໜງການຜູ້ສົ່ງອອກສິນຄ້າໃໝ່ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ມີຢູ່ ແລ້ວ ໂດຍຜ່ານການສົ່ງເສີມທຸລະກິດທີ່ເພິ່ງລິເລີ່ມໃໝ ່ ຢ່ ູ ສປປ ລາວ

Title 
2021/22 KSP Policy Consultation Report Laos :ການລົງທຶນໃນຂະແໜງການຜູ້ສົ່ງອອກສິນຄ້າໃໝ່ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ມີຢູ່ ແລ້ວ ໂດຍຜ່ານການສົ່ງເສີມທຸລະກິດທີ່ເພິ່ງລິເລີ່ມໃໝ ່ ຢ່ ູ ສປປ ລາວ
Corporate Author 
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 개발협력실
Issue Date 
2023
Publisher 
Ministry of Strategy and Finance of Korea, KOTRA (대한무역투자진흥공사)
Series/Report No. 
KOTRA자료; 22-214
Table Of Contents 
ບົ ດ 1 ສະພາບລວມຂອງໂຄງການ

ບົ ດ 2 ການວິ ເຄາະຕາມສະພາບທຸ ລະກິ ດເລີ ່ ມຕົ້ ນໃໝ່ ແລະ ຜູ້ ສົ່ ງອອກສິ ນຄ້ າ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ບົ ດ 3 ກໍ ລະນີ ສຶ ກສາກ່ ຽວກັ ບ ການສົ່ ງເສີ ມທຸ ລະກິ ດທີ ່ ເພິ ່ ງລິ ເລີ ່ ມ ແລະ ຜູ້ ສົ່ ງອອກສິ ນຄ້ າ ຢູ່ ສ. ເກົ າຫີຼ

ບົ ດ 4 ຂໍແນະນຳດ້ ານນະໂຍບາຍ ເພື່ ອສ້ າງຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ ງຂັ ນການສົ່ ງອອກສິ ນຄ້ າ ຢູ່ ສປປ ລາວ
ISBN 
9791140205493
Citation 
K II/B-129/II-fa KS 21/22, 76 p. ;
URI 

http://dl.kotra.or.kr/pyxis-api/1/digital-files/277ff747-c142-44c9-8c50-65fb3df2280e
Language 
lao
Subject 
개발원조 - 라오스
수출진흥 - 라오스
국제개발협력사업
경제개발경험 공유사업 - Knowledge Sharing Program (KSP)
Appears in Collections
01. KOTRA자료 > 2022

qrcode

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.