Browse

Browse

Browse

Detailed Information

Năm 2020/2021 KSP-KOTRA: Dự án xây dựng và hỗ trợ kế hoạch cải thiện vận hành hệ thống hóa đơn thuế điện tử (e-Invoice) tại Việt Nam.

Title 
Năm 2020/2021 KSP-KOTRA: Dự án xây dựng và hỗ trợ kế hoạch cải thiện vận hành hệ thống hóa đơn thuế điện tử (e-Invoice) tại Việt Nam.
Corporate Author 
KOTRA (대한무역투자진흥공사) 개발협력실
Issue Date 
2022
Publisher 
기획재정부, KOTRA (대한무역투자진흥공사)
Series/Report No. 
KOTRA자료; 22-037
Table Of Contents 
Tóm tắt
1. Bối cảnh và mục đích của dự án
2. Tổng quan dự án
3. Kế hoạch xúc tiến dự án

Chương 1. Tổng quan về bối cảnh chính trị/kinh tế, hệ thống thuế và quản lý thuế ở Việt Nam
1. Xu hướng chính trị/kinh tế và thuế
1.1. [Chính sách Đổi mới] và Theo đuổi tự do hóa kinh tế
1.2. Thúc đẩy Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 (SEDS)
1.3. Hiện đại hóa Công tác Quản lý Thuế thông qua việc Thành lập và Mở rộng Chính quyền Điện tử
1.4. Báo cáo [Kinh doanh 2020] của Ngân hàng Thế giới
2. Giới thiệu Hệ thống thuế và Cải cách thuế
2.1. Hệ thống thuế
2.2. Cải cách thuế
3. Quản lý Thuế giá trị gia tăng (VAT) và Thuế liên quan
3.1. Thuế giá trị gia tăng (VAT) của Việt Nam
3.2. Quản lý thuế liên quan đến Thuế giá trị gia tăng (VAT)

Chương 2. Hiện trạng và Những vấn đề chính của hệ thống hóa đơn thuế điện tử (e-Invoice) tại Việt Nam
1. Hiện trạng và Các vấn đề chính của vận hành hệ thống hóa đơn thuế điện tử (e-Invoice)
1.1. Cơ sở thực hiện
1.2. Triển khai Hệ thống
1.3. Hệ thống hóa đơn thuế điện tử của Việt Nam
2. Hiện trạng và Các vấn đề chính của Việc vận hành Hệ thống hóa đơn thuế điện tử (e-Invoice)
2.1. Triển khai Hệ thống thuế điện tử (Thuế điện tử) và Hệ thống hóa đơn thuế điện tử (e-Invoice) tại Việt Nam
2.2. Các chức năng chính của hệ thống hóa đơn thuế điện tử tại Việt Nam
2.3. Các vấn đề chính trong công tác thiết lập hệ thống hóa đơn thuế điện tử (e-Invoice) cho TCT

Chương 3. Nghiên cứu tình huống về Hệ thống hóa đơn điện tử (e-Invoice) ở Hàn Quốc
1. Giới thiệu vận hành hệ thống tại Hàn Quốc và kế hoạch cải tiến vận hành hệ thống tại Việt Nam
1.1. Thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Hàn Quốc
1.2. Xác định Bên Kinh doanh cùng Báo cáo và Nộp thuế Giá trị gia tăng (thuế GTGT)
1.3. Hóa đơn thuế
1.4. Hệ thống hóa đơn điện tử (e-Invoice) và Trạng thái hiện tại của hệ thống
1.5. Hệ thống (Miễn thuế) hóa đơn điện tử và trạng thái hiện tại
2. Kế hoạch Nâng cấp Vận hành Hệ thống cho Việt Nam
2.1. Mở rộng khả năng truy cập bằng cách sử dụng các nền tảng quản lý thuế điện tử miễn phí như [e-Sero]
2.2. Tiêu chuẩn hóa
2.3. Ứng dụng các lợi ích và bất lợi trong việc triển khai hoàn chỉnh hệ thống
2.4. Phân tích hiện trạng phát hành của bên có nghĩa vụ và từng bước cải cách hệ thống
2.5. Giáo dục và khuyến khích bên nộp thuế·
3. Giới thiệu Hệ thống ở Hàn Quốc và Kế hoạch Vận hành Hệ thống và Quản lý Dữ liệu tại Việt Nam
3.1. Quản lý thuế điện tử của Hàn Quốc
3.2. Hệ thống hóa đơn thuế điện tử (e-Invoice) của Hàn Quốc
3.3. Hiện trạng và các vấn đề chính trong vận hành hệ thống hóa đơn thuế điện tử (e-Invoice)

Chương 4. KẾT LUẬN
Tài liệu tham khảo
Phụ lục
ISBN 
9791140202478
Citation 
K II/B-121/II-fa KS(V) 20/21, 146 p. ;
URI 
http://dl.kotra.or.kr/pyxis-api/1/digital-files/de04755d-4561-429d-887a-0f37278aa411
Language 
vie
Subject 
개발원조 - 베트남
경제협력 - 한국/베트남
조세제도 - 베트남
국제개발협력사업
경제개발경험 공유사업 - Knowledge Sharing Program (KSP)
Appears in Collections
01. KOTRA자료 > 2022

qrcode

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.